PRIVAATSUSPOLIITIKA

Top24.ee on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Täites Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), tagame Teile läbipaistva ja õiglase Teie isikuandmete töötlemise.
Teie andmehaldur on FunBox OÜ, juriidilise isiku registrikood 11488832, Harjumaa, Tallinn, Männimetsa põik 7, kontakttelefon  +372 6 550 111; meiliaadress: info@top24.ee 

1. ÜLDPÕHIMÕTTE

1.1.    Töötleme isikuandmeid seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil  (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte);
1.2.    Me kogume Teie isikuandmeid  täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus (otstarbe piiramise põhimõte);   
1.3.    Kindlustame, et töödeldavad isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise otstarbe seisukohalt (andmete minimeerimise põhimõte);
1.4.    Tagame, et isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata (täpsuse põhimõte);
1.5.    Säilitame isikuandmeid sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjekte identifitseerida ainult seni, kuni see on vajalik andmete kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks (säilitamise piirangu põhimõte); 
1.6.    Töötleme isikuandmeid sellisel viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslike meetmeid (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte);

1.7.    Me ei kogu Teie kolmandate isikute veebilehtede lehitsemise ajalugu ja ei säilita seda;  
1.8.    Me ei edasta mingeid Teie andmeid meie veebilehe lehitsemise kohta, mille põhjal oleks võimalik tuvastada Teie isikut;  

2. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Top24.ee kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

2.1.    Isikuandmed, mida kogume ja töötleme teie ostu sooritamisel:  Nimi, Perekonnanimi, Telefoninumber, Meiliaadress, Ostetud kauba kohaletoimetamise aadress. 

2.2   Isikuandmed, mida me kogume ja töötleme, kui te loote meie veebipoes konto, kuid ei soorita ostu:  Nimi, Perekonnanimi, Meiliaadress, Telefoninumber, IP aadress.

2.3.    Kogume ja töötleme teie poolt vabatahtlikult meile antud isikuandmeid: Sugu, Sünnikuupäev, Isiklikul kontol salvestatud andmed. 

2.4.    Muud isikuandmed, mida me kogume ja töötleme, kui kasutate meie veebipoodi: Ostuajalugu; Käitumisajalugu veebipoes; IP aadress; Makseajalugu; Teie ja meie vahelise suhtluse ajalugu, kaasa arvatud  suhtlus meili teel ja telefonikõnede salvestised; Kolmandad isikud, kes saavad kauba/kaupade põhiinformatsiooni; 

2.5. Muude andmete kogumine:
Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

FunBox OÜ ettevõtte all kuvatavad veebisaidid kasutavad Automaatse andmekogumise tööriistu ja FunBox OÜ kasutab digitaalseid jälgimistehnoloogiaid teabe kogumiseks teie veebisaidil liikumise ja tegevuse kohta. 

Küpsis on väike tekstiüksus, mille veebisait, mida külastate, teie brauserisse saadab. See aitab veebisaidil pidada meeles teie külastuse andmeid, näiteks teie eelistatud keelt ja muid sätteid. See võib teie järgmist külastust hõlbustada ja saiti teile kasulikumaks muuta. Küpsistel on oluline roll. Ilma nendeta oleks veebi kasutamine ebamugavam kogemus. Kuna küpsiste põhiroll on saidi protsesside parandamine/võimaldamine, võib küpsiste keelamine takistada kasutajatel teatud veebisaitide kasutamist. Veebilehe Top24.ee kasutades annate nõusoleku küpsiste salvestamiseks ja neile juurdepääsemiseks. Kasutame oma veebisaitidel küpsiseid kasutajate tuvastamiseks unikaalsete, kuid anonüümsete isikutena. See aitab meil registreerida külastajate arvu ja annab meile statistikat ning teavet selle kohta, kui palju kasutajaid meie veebisaitidel on ja mida nad teevad. Kasutame seda statistikat selleks, et saaksime lehte lihtsamaks ja selgemaks muuta ning selle võimalikult kasutajasõbralikuks teha.

 

Oma rakenduste puhul kasutame iOS-i puhul reklaami identifikaatorit (IDFA) ja Androidi puhul Google’i reklaami ID-d (AAID). Kõiki neid andmeid kogutakse anonüümselt, mis tähendab, et me ei saa seostada neid andmeid oma autenditud võrguteenuste kaudu eraldi kasutaja või autenditud kasutajaga.

Top24.ee kasutab Google Analyticsit andmete kogumiseks selle kohta, kuidas meie kasutajad meie veebisaite ja rakendusi kasutavad. Neid andmeid kogutakse peamiselt Google Analyticsi osutatavate teenuste kaudu ja sellele kehtivad Google Analyticsi tingimused.

Kaitseks veebilehe sobimatu kasutuse vastu võime kasutada tööriista Google Invisible reCAPTCHA, mis kogub riist- ja tarkvara andmeid, näiteks seadme ja rakenduse andmeid ja teenuse terviklikkuse kontrollimiste tulemusi, samuti unikaalseid veebiidentifikaatoreid, nagu IP-aadress, ja saadab need andmed Google’ile analüüsimiseks.

Seda teenust kasutades nõustute isikuandmete edastamisega Google Analyticsile teenuse terviklikkuse kontrollimiseks ja ainult veebisaidi ohutuks kasutamiseks vajalike meetmete rakendamiseks

Kolmandate isikute sotsiaalvõrgud, mis pakuvad interaktiivseid lisandmooduleid sotsiaalvõrgu funktsioonide lubamiseks – näiteks selleks, et saaksite Facebookiga ühenduse luua – Top24.ee võib kasutada küpsiseid või koguda teavet selle kohta, kuidas meie veebisaite ja rakendusi kasutate. See, kuidas kolmas isik neid kogutud andmeid kasutab, oleneb sotsiaalvõrgu privaatsuspoliitikast, mis on saadaval vastava isiku veebisaidil.

Kolmandate isikute teenuseid ja sotsiaalmeedia kanaleid, kus kohal oleme, reguleerivad vastavate teenuste privaatsuspoliitikad.


3.    Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine.


3.1.    Me kogume Teie isikuandmeid  täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. 

3.2.    Teie isikuandmete töötlemine lepingu sõlmimiseks ettevalmistumise eesmärgil: Kui Te loote meie veebipoes enda isikliku konto, kuid ei osta midagi, saate Te igal ajal jätkata enda ostusid uuesti registreerumata.  Sellel eesmärgil esitatud isikuandmeid me töötleme vaid juhul, kui Te need sisestate ja säilitate enda isiklikul kontol.  
  
3.3.    Lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil: Ostu sooritamine ja täitmine

3.4.    Teenuste parandamise ja tegevuse analüüsimise eesmärkidel töödeldavad isikuandmed: Et meie veebipoe Top24.ee kasutamine oleks võimalikult lihtne ja mugav, analüüsime pidevalt enda tegevust ja töötleme järgmisi isikuandmeid: Ostuajalugu; Meie veebipoe lehitsemise ajalugu; Makseajalugu; Tagasiside poolt ostetud kauba kohta;  Küsitluste ajal saadud vastused;  Teie ja Meie vahelise suhtluse ajalugu, kaasa arvatud  suhtlus meili teel ja telefonikõnede salvestised. 

3.5.    Üldiste ja personaalsete pakkumiste esitamise ja profileerimise eesmärgil töödeldavad isikuandmed: Selleks, et esitada Teile üldisi ja personaalseid pakkumisi kauba ja meie poolt korraldatavate loteriide, kampaaniate, projektide kohta, töötleme me Teie järgmisi isikuandmeid:  Nimi;Telefoninumber; Meiliaadress; Kohaletoimetamise aadress; Tarneviiside ajalugu;  Meie veebipoe lehitsemise ajalugu;  Ostuajalugu; IP aadress. Automatiseeritud analüüsi vahendid tuginevad Teie ostuajalool ja muul Teie poolt esitatud teabel. Teil on õigus igal ajal loobuda Teie isikuandmete töötlemisest üldiste ja isikustatud pakkumiste tegemiseks kauba ja meie poolt korraldatavate  loteriide, kampaaniate, projektide kohta. Isikuandmete töötlemisest eelnimetatud eesmärkidel saate Te loobuda esitades meile kirjaliku loobumise taotluse meili teel info@top24.ee. või uuendades enda valikuid kontol. 

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Top24.ee tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Top24le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Top24.ee avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Top24le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine.

Top24.ee kogub, säilitab ja töötleb andmed õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. (nt. raamatupidamisandmed) ja ainult seaduslikel alustel.

Te võite alati mitte nõustuda enda täiendavate isikuandmete töötlemisega  ainult analüüsi ja turunduse eesmärkidel. Kuid ilma kohustuslike andmeteta ei ole võimalik tellimust teostada ja ostu sooritada, kuna me ei saa sellist tellimust täita. 

Teie isikuandmed  on säilitatavad nii kaua, kui see on vajalik kauba soetamise lepingu täitmiseks ja vähemalt nii kaua, kui seda  kohustavad meid tegema meie tegevust reguleerivad õigusaktid. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse Teie nõusolekul, töödeldakse ja säilitatakse Teie nõusoleku tagasivõtmise päevani.

4.    Kogutud isikuandmete muutmine


Kui olete märganud, et Teie isikuandmed on ebatäpsed või mitte põhjalikud ja Te soovite neid muuta või täpsustada, siis saate seda teha järgmistel meie veebilehel oma Konto all või saates meile taotluse maili teel: info@top24.ee
Teil on õigus esitada taotlus, et me ei töötleks Teie isikuandmeid ja hävitaks need. Teie isikuandmed hävitatakse peale Teie taotluse saamist.  
Teie isikuandmeid ei hävitata meie andmebaasist, kui peale Teie taotluse saamist teeme kindlaks, et:

·         Teie isikuandmed on vajalikud andmete kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks;

·         Te ei ole tühistanud nõusolekut enda isikuandmete töötlemiseks;  

·         Te ei ole nõustunud isikuandmete töötlemisega, kuid selline töötlemine on vajalik meie seaduslike õiguste kaitsmiseks;  

·         Teie isikuandmeid kohustavad meid töötlema kohaldatavad Euroopa Liidu ja siseriiklikud õigusaktid. 

·         Peame töötlema Teie andmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks  või kaitsmiseks.  

Taotluse Teie isikuandmete kustutamiseks või nende kasutamise piiramiseks saate esitada saates meile taotluse meili teel: info@top24.ee.

 

5. Isikuandmete kaitse

Top24.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul. 
 

6. Turvalisus
Kõik Top24.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
 

7. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi konto looisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.